Ochrona środowiska i BHP

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksową pomoc z zakresu :

1) ochrony środowiska :

 • przygotowanie operatów środowiskowych
 • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji
 • wprowadzenie i uzupełnianie systemu ewidencji
 • wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • przeprowadzanie audytu  ochrony środowiska

2) BHP:

 • szkolenia wstępne i okresowe
 • ocena ryzyka zawodowego
 • stały nadzór BHP  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i sanitarnych
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Jeżeli chcemy otworzyć lakiernię proszkową i być w zgodzie z Ochroną Środowiska, to zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy:

 • Zdobyć pozwolenie na budowę lub zgodę na adaptację danego budynku.
 • Upewnić się (w urzędzie, starostwie lub gminie) jakie są wskazania lokalizacyjne, tzn. czy wymagany jest Raport Oddziaływania na Środowisko, jeżeli tak to musi być przygotowany.
 • Na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności należy do Starostwa złożyć:
  1. program gospodarki odpadami,
  2. operat ochrony powietrza,
  3. operat wodnoprawny,
  4. jeżeli jest taki wymóg to operat akustyczny (emitowanie hałasu, zgodne z przeznaczeniem terenu).
 • Starostwo na podstawie danych operatów wydaje decyzję (pozwolenie) na wskazanych warunkach i określa jej termin ważności. W indywidualnych warunkach należy się starać o pozwolenie zintegrowane (określa Starostwo).

Natomiast po rozpoczęciu działalności należy pamiętać o:

 • przestrzeganiu zaleceń wskazanych w decyzjach (pozwoleniach),
 • prowadzeniu ewidencji odpadów,
 • dostarczeniu do Urzędu Marszałkowskiego, co półmroku, zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska, oraz raz w roku zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.
 • uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska.

W prowadzonej przez Państwa działalności nie należy także zapominać o:

 • właściwej gospodarce odpadami,
 • przestrzeganiu poziomów hałasu,
 • przekazaniu zbiorczego i kwartalnego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
 • uiszczaniu opłat za korzystanie ze środowiska,
 • uiszczaniu opłat za wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych,
 • uaktualnianiu ryzyka zawodowego.

Prawidłowa gospodarka odpadami stała się obecnie jedną z integralnych części działalności zakładów przemysłowych. Właściwe postępowanie z odpadami musi odbywać się z zachowaniem wymogów ochrony środowiska w tym zakresie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach stanowi nie tylko niezwykle ważny krok w kierunku integracji Polski z Unią Europejską, ale również ważny element strategii gospodarowania odpadami dla licznych przedsiębiorstw, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele nowych obowiązków i uwarunkowań. W rozumieniu nowej ustawy:
odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii (określonych w załączniku do ustawy), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

Postępowanie z odpadami powinno przebiegać w kilku etapach. Schemat postępowania z odpadami powinien obejmować:

 • zapobieganie powstawania odpadów lub minimalizacja ich ilości,
 • odzysk odpadów, których powstania nie udało się uniknąć,
 • unieszkodliwianie, w tym składowanie odpadów, których powstania nie udało się zapobiec, oraz których nie można poddać odzyskowi, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Ustawodawca za główny uznaje obowiązek zapobiegania powstawaniu odpadów lub utrzymania ich ilości na możliwie najniższym poziomie przez stosowanie odpowiednich form usług oraz produkcji lub surowców i minerałów i to zarówno na etapie planowania, projektowania, jak i przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu użytkowania tych produktów.
Wykorzystanie odpadów według ustawy może polegać na ich użyciu w celach energetycznych, budowlanych, jako surowców wtórnych, dla kształtowania powierzchni ziemi, nawożenia lub ulepszania gleby bądź dla innych potrzeb, pod warunkiem, że nie spowoduje to szkód w środowisku.

Unieszkodliwianie odpadów to poddanie ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego, które spowoduje, że odpady nie będą powodowały zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi i dla środowiska. Z masy odpadów, które są przeznaczone do unieszkodliwiania należy uprzednio wyselekcjonować odpady nadające się do odzysku. Dopuszczalnym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest także ich składowanie, z zachowaniem wymagań przewidzianych ustawą.

Celem opracowania jest przedstawienie gospodarki odpadami w zakładzie ujęte w formie programu, który posłuży m.in. jako załącznik do wniosku inwestora o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.).

Opracowanie swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

 • określenie rodzaju i ilości odpadów powstających w zakładzie,
 • prognozę ilości poszczególnych rodzajów odpadów,
 • miejsce powstawania odpadów w zakładzie,
 • sposoby zagospodarowania odpadów,
 • sposoby usuwania odpadów,
 • miejsce gromadzenia, przechowywania i transportu odpadów,
 • minimalizację odpadów.

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Pekról
tel. (61) 653 48 40 / 41;
kom. +48 600 078 204

Nasze certyfikaty:

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide